Vitáme Vás na stránke nadácie Providencia

Aktivita vzdelávanie dospelých

Nadobudnuté skúsenosti:

 • aplikácia marketingových metód pri aktivizácii vzdelávania a vyhľadávaní potencionálnych klientov (nadobudli sa skúsenosti o účinnosti inzercie, reklamy, osobnej a obchodnej propagácie),
 • aplikácia metód organizácie a riadenia výučbového systému a procesu (ide o skúsenosti efektívneho time manažmentu disponibilného času výučby, zostavovania rozvrhu hodín, učebných osnov a sylabov),
 • aplikácia metód organizácie a riadenia záverečného hodnotenia vzdelávania (nadobudla sa zručnosť pre zadávanie tém záverečných prác i aplikácie skúšania pomocou interaktívnych počítačových testov),
 • aplikácia metód finančného manažmentu ((kalkulácie a zostavenie rozpočtu a sledovania nákladov a finančného toku z aspektu dosiahnutia ekonomicky efektívneho salda)

Aktivita administrativno – technických prác spojených s výstavbou Pastoračného centra 

Nadobudnuté skúsenosti:aplikácia metód projektového manažmentu

 • manažovanie projektu (plánovanie projektu a riadenie realizácie projektu)
 • organizovanie a koordinovanie projektu (vytváranie organizačného prostredia a koordinácia projektu)
 • monitorovanie a udržiavanie projektu
 • techniky pre zistenie potreby zmeny

Aktivity organizácia a riadenie púti, táborov a školy v prírode

Nadobudnuté skúsenosti:

 • metódy vyhľadávania lokalít pre tábory a školy v prírode (lokality musia zodpovedať špecifickým podmienkam pre pobyt klientov so zníženou pohybovou schopnosťou)
 • aplikácia marketingových metód pri akvizícii jednotlivých aktivít a vyhľadávaní potencio-nálnych klientov a sprevádzajúceho personálu (pri akvizícii ide o jednoznačné a podrobné informácie o podmienkach realizácie konkrétnej aktivity vrátane poskytovania opatrovateľskej služby)
 • aplikácia metód organizácie a riadenia v podmienkach púte, táborov a školy v prírode (vzhľadom na špecifické podmienky klientov ide o nadobudnuté skúsenosti hraničiace aj aplikáciami metód krízového manažmentu. Veľmi rozsiahle sú skúsenosti z oblasti poskytovania komplexných opatrovateľských služieb a deľby práce na aktivitách s členmi skautského oddielu)
 • aplikácia metód finančného manažmentu (kalkulácie a zostavenie rozpočtu s prihliadnutím na špecifické podmienky účastníkov a sledovania nákladov a finančného toku z aspektu dosiahnutia nulového salda)

Aktivita pomoci sociálne odkázaným občanom

Nadobudnuté skúsenosti:

 • aplikácie metód logistiky pri preprave osôb so zníženou pohyblivosťou (ide o spôsoby prepravy železnicou, lietadlom, autobusom, osobnými autami),
 • organizácia dobrovoľného tímu pre technickú, hygienickú a ošetrovateľskú činnosť.